กฏระเบียบและข้อบังคับ

 

               ลูกค้าที่มีความต้องการจะวางเดิมพันกับบริษัทฯต้องทราบว่ามีกฎหมายเฉพาะในประเทศของท่าน, ประเทศที่พัก
     อาศัยหรือสถานที่ที่ท่านอาศัยอยู่ปัจจุบัน  ซึ่งอาจมีบทกฎหมายในการห้ามเล่นการพนันวางพนัน  หรือเล่นเกมส์ต่างๆ

               ลูกค้าต้องยึดถือตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเดิมพันตลอดเวลาและถ้าท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับราย
     ละเอียด  ควรปรึกษาบริษัทกฎหมายที่มีความรู้เฉพาะด้าน  บริษัทฯไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบใดๆ  อันเกิดจากการ
     ละเมิดกฎหมายการพนันท้องถิ่น

 

เรื่องทั่วไป

          1 กฎเหล่านี้มีผลบังคับใช้  หลังจากท่านได้สมัครสมาชิก   ทุกเดิมพันที่บริษัทฯ   รับวางเดิมพันจะอยู่ภายใต้   กฎ
     ระเบียบและเงื่อนไขเหล่านี้ 
          2.   บุคคลที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีกับเราจะต้องมีอายุ มากกว่า 18 ปี
          3.   ลูกค้าทุกท่านมีความรับผิดชอบส่วนตัวที่จะต้องตรวจสอบว่ากฎหมายท้องถิ่น หรือของประเทศท่านอนุญาตให้เล่น

     เกมส์และวางพนันก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนและสมัครกับบริษัทฯหรือก่อนที่ท่านจะวางพนันผ่านอินเตอร์เน็ต
          4.   ลูกค้าที่มีความต้องการที่จะวางพนันกับบริษัทฯจะต้องทราบกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศของท่าน,
ประเทศ
     ที่พักอาศัย, หรือสถานที่ที่ท่านอยู่ปัจจุบัน, ซึ่งอาจจะไม่อนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
          5.   ลูกค้าต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา และถ้าท่านไม่แน่ใจท่านควรหาที่ปรึกษา

     ทางกฎหมายเฉพาะด้านเกี่ยวกับด้านเกมส์และการพนัน
          6.   บริษัทฯไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบถ้ามีการฝ่าฝืนและละเมิดกฎหมายการพนันในท้องถิ่นนั้นๆ
          7.  บริษัทฯ มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจที่จะรับหรือปฏิเสธพนันทั้งหมดหรือบางส่วนของท่าน


 

บัญชีลูกค้า

          1. ก่อนที่ท่านจะเข้าระบบของเราเพื่อวางเดิมพัน  ลูกค้าต้องเปิดบัญชีลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก  ลูกค้าสามารถวาง
     เดิมพันได้สูงสุดเท่ากับที่กำหนดไว้ในบัญชีของท่าน
          2. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาหมายเลขบัญชีลูกค้า   และรหัสผ่านให้เป็นความลับ  ทุก ๆ   การพนันที่เล่น

     ผ่านบัญชีลูกค้าของท่านจะถือว่ามีผลเป็นทางการและไม่สามารถยกเลิกได้ในกรณีที่ลูกค้าสงสัยว่าข้อมูลส่วนตัวของท่าน
     ถูกขโมยกรุณาติดต่อบริษัทของเราทันทีเพื่อที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน
           3. ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีได้ทุกเมื่อถ้าการจ่ายเงินได้ถูกยืนยันเรียบร้อยแล้ว
           4. บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของลูกค้าได้ทุกเวลาโดยมิต้องอธิบายถึงเหตุผล  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์

     นี้เงินที่เหลือในบัญชีจะถูกโอนกลับให้ท่าน

 

การรับวางเดิมพัน

           1. บริษัทฯ จะรับวางเดิมพันผ่านทางออนไลน์หรือโดยทางโทรศัพท์เท่านั้น
           2. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบความถูกต้องของรายละเอียดการวางเดิมพัน   เมื่อท่านลงเดิมพันแล้ว  และมีการยืนยัน

     รับวางเดิมพันแล้วลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ 
           3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับตลาดการวางเดิมพันชั่วคราวได้ทุกเวลา    ในระหว่างการหยุดรับเราจะปฎิเสธ

     การวางเดิมพันบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดรับการเดิมพันได้ทุกเกมส์ทุกเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
           4.  เงินที่ได้จากการชนะจะถูกโอนเข้าบัญชีของลูกค้า  ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้เท่านั้น   ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือ

     แก้ไขบัญชีในการรับโอนเงิน กรุณาต้อต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง
           5. บริษัทฯ  จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณ์  หรือการติดต่อล้มเหลว  ซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถวางพนันตามที่ลูกค้า

     ต้องการได้

 

เงื่อนไขและข้อตกลง

          1. กฎเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภายหลังที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
            2
เงื่อนไขสำหรับท่านที่สมัครและมีบัญชีลูกค้าเปิดกับบริษัทฯ  ลูกค้าต้องตกลงและยอมรับกับข้อตกลงและเงื่อนไข
     เหล่านี้     เมื่อมีการลงทะเบียนกับบริษัท    เราจะถือว่าลูกค้ายอมรับอย่างเต็มที่และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วในข้อตกลงและ
     เงื่อนไขกรุณาใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยและติดตามการเปลี่ยนแปลงในกฎการเดิมพันของบริษัทฯ  ตลอดเวลา  เรา
     ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนการเดิมพัน
           3
บริษัทฯ   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข    การเปลี่ยนแปลงใดๆ   จะถูกตีพิมพ์บนเว็บไซต์
           4. 
บัญชีลูกค้าที่เปิดกับเรา  จะสามารถใช้ได้แม้ว่าลูกค้าในบางประเทศจะถูกกั้นไม่ให้เข้าระบบ   และไม่สามารถเปิด
     หน้าเว็บไซต์บางหน้าได้  เนื่องจากผลบังคับทางกฎหมาย   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ด้วยเหตุผลและเวลาใดก็ตาม  จำกัดการ
     เข้าระบบในบางหน้าเว็บไซต์ของเรากับลูกค้าในบางพื้นที่
           5.
ลูกค้าจะเริ่มวางเดิมพันกับเราได้เมื่อท่านเปิดบัญชีเงินฝาก

           6
อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชีกับบริษัทฯคือ18ปี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบสำหรับผู้สมัครที่อายุไม่ถึงตามที่กำหนด
           7
ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต้องเก็บหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านให้เป็นความลับพนันที่วางโดยบุคคลที่สามผู้ซึ่งใช้
     ข้อมูลของท่านจะถือว่าเป็นพนันที่ถูกต้องและมีผลใช้ได้
           8
ลูกค้าสามารถถอนบัญชีของตนได้ทุกเมื่อโดยการจ่ายเงินทั้งหมดต้องได้รับการยืนยันแล้ว

 

                บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า